Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości polega na określeniu wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Określenie wartości rynkowej nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. Aby określić wartość rynkową nieruchomości należy zastosować podejście porównawcze albo podejście dochodowe.

Stosując podejście porównawcze należy znać ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej a także cechy tych nieruchomości mające wpływ na wysokość ich cen.

Stosując podejście dochodowe zakłada się, że nieruchomość przyniesie właścicielowi dochód w przypadku jej wynajęcia. Należy więc znać stawki czynszu lub inne dochody z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych.

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników mających wpływ na wartość.

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości
- Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny

Bomit · Wycena Nieruchomości · Rzeczoznawca majątkowy · Bogdan Mituniewicz
Adres: Ul. Storczykowa 16, 04-567 Warszawa · Tel.: 022 613 12 91 · Fax: 022 613 15 92 · GSM: 0 602 39 72 49 · E-mail: biuro@bomit.pl